--- Supplementary materials --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Title Similarity in neuronal firing regimes across mammalian species.
 Journal Journal of Neuroscience (2016) 36:5736-5747.
 Authors Yasuhiro Mochizuki, Tomokatsu Onaga, Hideaki Shimazaki, Takeaki Shimokawa, Yasuhiro Tsubo, Rie Kimura, Akiko Saiki, Yutaka Sakai, Yoshikazu Isomura, Shigeyoshi Fujisawa, Ken-ichi Shibata, Daichi Hirai, Takahiro Furuta, Takeshi Kaneko, Susumu Takahashi, Tomoaki Nakazono, Seiya Ishino, Yoshio Sakurai, Takashi Kitsukawa, Jong Won Lee, Hyunjung Lee, Min Whan Jung, Cecilia Babul, Pedro E. Maldonado, Kazutaka Takahashi, Fritzie I. Arce-McShane, Callum F. Ross, Barry J. Sessle, Nicholas G. Hatsopoulos, Thomas Brochier, Alexa Riehle, Paul Chorley, Sonja Gruen, Hisao Nishijo, Satoe Ichihara-Takeda, Shintaro Funahashi, Keisetsu Shima, Hajime Mushiake, Yukako Yamane, Hiroshi Tamura, Ichiro Fujita, Naoko Inaba, Kenji Kawano, Sergei Kurkin, Kikuro Fukushima, Kiyoshi Kurata, Masato Taira, Ken-Ichiro Tsutsui, Tadashi Ogawa, Hidehiko Komatsu, Kowa Koida, Keisuke Toyama, Barry J. Richmond, and Shigeru Shinomoto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Web application and Matlab codes for firing pattern analysis *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * More web applications *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Supplementary information for Table 1 *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Tasks of individual experiments *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


brainmap studio


------------------------------------------ Shigeru Shinomoto ----------